Avís legal

CONDICIONS GENERALS DE "http://traductor.opentrad.com/"

 

El present assetjo web traductor.opentrad.com és propietat i està gestionat per FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL (d'ara en endavant "PRESTADOR"), les dades completes del qual són els següents:

FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL CIF: B-70.001.912 

Adreça: RUA SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO Nº 11 LOCAL 6 15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Telèfon: 981554068

Fax: 981554988

Correu Electrònic: imaxin@imaxin.com

Empresa inscrita en el registre mercantil de A Coruña, tom 3.000, llibre de la secció general de societats, foli 150, nº C-36.633 inscrició 1º


DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

La utilització de qualsevol dels serveis oferts en el lloc web atribueix, des del seu començament, la condició d'usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d'aquestes Condicions Generals. Per a l'accés als serveis d'est assetjo web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d'obligacions, l'usuari deu ser major d'edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per obligar-se jurídicament. La utilització dels serveis oferts en el lloc web implica que l'usuari declara complir aquests requisits. L'usuari que accedeix a l'assetjo web ha de complir aquestes Condicions Generals i les especials instruccions d'ús que se li mostrin a cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix. Així, l'usuari no podrà efectuar modificació ni alteració alguna dels continguts de l'assetjo web, a excepció de les dades que el propi usuari hagi introduït, ni perjudicarà de forma alguna la seva integritat o funcionament.

Les dades personals que hagin de facilitar els usuaris per accedir als esmentats serveis quedaran sotmesos a la legislació general en matèria de protecció de dades. Quedaran registrats en les bases de dades, propietat de PRESTADOR, emparades per la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

PRESTADOR podrà suprimir o suspendre l'accés a l'assetjo web de l'usuari que hagi incomplit qualsevol de les obligacions expressades en aquestes Condicions Generals. L'usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència, causi a PRESTADOR o a un tercer.  

RESPONSABILITAT DE PRESTADOR

PRESTADOR es reserva el dret de realitzar modificacions en el lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. D'altra banda, i donada l'especial naturalesa del mitjà escollit per comunicar-se amb els usuaris, PRESTADOR no pot assumir responsabilitat: a)    Per la impossibilitat temporal d'accés a l'assetjo web en un moment determinat, o a la informació concreta d'entre els inclosos en PRESTADOR o en aquells llocs web als quals l'usuari accedeixi mitjançant enllaços d'hipertext situats en el lloc web. b)     Per l'exactitud o actualitat dels continguts, informacions i ofertes de productes i serveis subministrats. En el lloc web existeixen informacions simplificades, o ben redactades amb l'ànim de fer més fàcil la seva comprensió per l'usuari mitjà, per la qual cosa PRESTADOR no es fa responsable per les interpretacions errònies al fet que pugui donar origen la informació aquí presentada, excepte actuació negligent per part de PRESTADOR en l'exercici de les seves funcions, tal com es descriuen en les presents Condicions Generals. PRESTADOR no respondrà en cap cas pels danys originats com a conseqüència de fets fortuïts o imprevisibles, ni per aquells que siguin conseqüència del comportament negligent de l'usuari.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, programari, noms comercials, noms de domini, i qualssevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formin part de l'assetjo web són propietat de PRESTADOR o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web i que figuren com a autors o titulars dels drets. En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes, ni es confereix cap dret, i especialment, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de PRESTADOR (pel que fa al disseny del lloc o a l'ús de la marca "PRESTADOR") o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.  

JURISDICCIÓ

Tot litigi o controvèrsia que sorgeixi entre PRESTADOR i un usuari sobre la interpretació o l'aplicació d'aquestes Condicions Generals o, en general, relacionat de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis oferts en el lloc web serà resolt pels Jutjats i Tribunals de Santiago de Compostela. Com a requisit previ al començament del litigi, PRESTADOR i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per resoldre el litigi o controvèrsia durant el termini d'un (1) mes explicat des de la data en què una de les parts notifiqui per escrit a l'altra la seva pretensió potencialment litigiosa.  

COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre PRESTADOR i l'usuari, aquest haurà de dirigir-se al domicili indicat de PRESTADOR, mitjançant qualsevol dels diferents mitjans de comunicació (correu certificat o correu electrònic) que s'indiquen en la secció CONTACTO de la web. Les comunicacions de PRESTADOR a l'usuari es realitzaran mitjançant les dades aportades per aquest en registrar-se en el lloc web o mitjançant les dades proporcionades en la primera comunicació enviada per l'usuari.

 

 

 
  • imaxin|software
  • Eleka