Condicions de contratació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DEL PORTAL WEB "http://opentradmicro.imaxin.com" DE L'EMPRESA "FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA S.L."

 

Les presents condicions generals regulen el contracte establert entre FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA  S.L. amb NIF B-70.001.912, domiciliada en RUA SALGUEIRIÑOS D'ABAIXO Nº 11 LOCAL 6 15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA, d'ara endavant FACTORIA DE SOFTWARE, i el CLIENT, (en davant "CLIENT"), relatiu a la prestació, via web, dels serveis oferts  en la web http://traductor.opentrad.com

 

La contractació d'un servei de traducció implica l'acceptació de les presents condicions generals, les quals, al costat de l'avís legal i a la política de privadesa, passaran a formar part del contracte. Tractant-se de contractació electrònica, aquest conjunt de clàusules és plenament vàlid d'acord entre les parts amb l'article 23 i següents de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

 

Com a client, declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals que adquireixen la força de contracte entre les parts que es regirà per les següents clàusules:

 

OBLIGACIONS DEL CLIENT

 

Primera El client que requereixi un servei de traducció de pagament haurà de seguir els passos indicats a la pàgina inicial del portal; aquests passos consistiran en:

-  Introducció d'un text en formato DOC, DOCX, ODT, ODS, ODP, XLSX, PPTX, TXT, HTML, XML (fins a un màxim de 5 megas) i selecció de l'idioma original del text.

- Selecció de l'idioma al com es desitja traduir.

- Pagament mitjançant enviament d'un targeta/paypal d'acord amb l'explicitat a baix.

 

Segona El client respondrà per la licitud dels documents que va aportar, garantint que cap dels continguts és il·lícit, extra comerç o lesius de drets aliens (especialment, però no limitativament: drets de propietat intel·lectual i propietat Industrial). FACTORIA DE SOFTWARE es reserva la potestat de posar en coneixement de les autoritats competents o, si escau, d'atendre els requeriments de l'autoritat competent, un contingut que sigui potencialment il·lícit o que atempti contra l'ordre públic, la seguretat pública, la defensa nacional, la salut pública, la dignitat de la persona i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i la protecció de la joventut i de la infància.

 

Tercera En particular el client garanteix que posseeix dret suficient sobre l'obra per poder procedir a la transformació de la mateixa (traducció) o, si escau queda obligats a sol·licitar als titulars de drets de propietat intel·lectual els permisos pertinents que, d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, sent el CLIENT l'obligat a satisfer el pagament de drets, tarifes o quantitats que fossin aplicable.

 

Quarta El client garanteix que, en cas de cessions de dades de caràcter personal de terceres persones físiques, posseeix consentiment dels interessats per poder realitzar aquesta cessió, d'acord amb l'establert en el Títol II de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Quinta El client explícitament no només eximeix tota responsabilitat pels continguts dels textos facilitats a FACTORIA DE SOFTWARE sinó que, a més respondrà directament pels danys i perjudicis causats tant per incomplint de les presents clàusules com per la introducció de documents amb programari defectuós, maliciós o malintencionat

 

Sisena Remuneració; Com a contraprestació pel servei, el client estarà obligat a satisfer el preu en la quantia i forma de pagament que s'indiquen a continuació:

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 

Setena El preu, forma de pagament, facturació i cobrament pel servei de traducció prestat segons el present contracte serà de la següent manera:

S'estableix una tarifa única de 1,5 € (IVA no inclòs) per a documents d'una grandària màxima de 5 MB.

Es podrà realitzar el pagament mitjançant:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • PayPal

 

OBLIGACIONS D'EMPRESA

 

Vuitena FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA  S.L. es compromet a la prestació del servei objecto del present contracte tal com es determina en l'oferta al portal web.

 

Novena: Enviat el text i realitzat el pagament a FACTORIA DE SOFTWARE, el client premerà el botó "TRADUIR"; en uns segons se li mostrarà al client una pantalla on pot descarregar el document i se li mostrarà  un enllaç on la traducció estarà a la seva disposició durant un període de 24 hores, podent, si ho desitja, descarregar-ho de nou. Passat aquest temps el document s'esborra del servidor.

 

Desena FACTORIA DE SOFTWARE es compromet a que totes les transferències de dades que s'efectuïn es realitzaran amb les mesures de seguretat, concorde al seu nivell, establertes per la Llei Orgànica de  Protecció de Dades.

En cas que la informació que el client envia per a la seva traducció inclogués dades de nivell alt, haurà d'advertir prèviament a la sol·licitud de  traducció, mitjançant comunicació fefaent, l'existència de dades d'aquest nivell, amb la finalitat de que FACTORIA DE SOFTWARE prengui les mesures de seguretat oportunes; declinant FACTORIA DE SOFTWARE tota possible responsabilitat de no produir-se aquest avís previ i recaient en el CLIENT el respondre de possibles danys i perjudicis. En qualsevol cas FACTORIA DE SOFTWARE es reserva la possibilitat de no acceptar l'encàrrec d'aquesta traducció.

Ambdues parts es comprometen expressament a la conservació de totes les informacions creuades entre elles, ja sigui a través de la URL de FACTORIA DE SOFTWARE o a través de correu electrònic, com a prova de les transaccions realitzades.

 

Onzena FACTORIA DE SOFTWARE ha adoptat les mesures oportunes, pel que fa als mitjans i sistemes sota el seu control, per a la disponibilitat de la seva pàgina web i del servei a través de la xarxa.

 

Dotzena FACTORIA DE SOFTWARE garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les dades personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable.  Així mateix es compromet a mantenir la confidencialitat sobre tota aquella informació que el CLIENT li subministri per realitzar els serveis encomanats. En aquest sentit, FACTORIA DE SOFTWARE té establerts controls interns que el seu objectiu i finalitat és garantir aquest compromís de confidencialitat. El present compromís de confidencialitat es mantindrà vigent fins i tot després d'extingida la present relació contractual i respecte a tot el personal que hagi tingut accés a aquesta informació confidencial, amb caràcter indefinit.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE FACTORIA DE SOFTWARE

 

Desè Tercera Sense perjudici de la clàusula onzena, a causa de la l'especial configuració d'Internet, FACTORIA DE SOFTWARE no pot garantir i no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'accés a l'aplicació web que pot quedar no operativa o inaccessible per qualsevol motiu i de forma enunciativa però no limitativa per causa de (i) mal funcionament del programa d'ordinador o de les aplicacions informàtiques o dels equips, (ii) procediments de manteniment o reparació periòdics o extraordinaris o (iii) altres motius que escapin al control de FACTORIA DE SOFTWARE o que no siguin raonablement predictibles i a causes de força major. Així mateix, FACTORIA DE SOFTWARE no es fa responsable d'interrupcions i deterioracions en la qualitat de la disponibilitat del servei per causes atribuïbles a fallades en les infraestructures informàtiques del client i/o usuaris, ni  als atribuïbles a altres proveïdors subcontractats que intervinguin per fer possible que FACTORIA DE SOFTWARE presti els serveis. En aquest sentit el client respondrà de quants danys i perjudicis hagi causat per la introducció de programari deteriorat o amb virus o altres elements maliciosos.

1.     No obstant això, i quan això sigui raonablement possible, FACTORIA DE SOFTWARE advertirà prèviament de les possibles interrupcions del servei. La responsabilitat de FACTORIA DE SOFTWARE pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l'accés a l'aplicació web o a l'assetjo web des del qual es presten els serveis estarà limitada a l'import econòmic que ha d'abonar el CLIENT, com a contraprestació pel servei contractat.

2.     A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, (1) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (2) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web de la tenda online, (3) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (4) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afectin a la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a FACTORIA DE SOFTWARE ni al client, (5) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i altres continguts del portal, (6) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la tenda online per part de dites terceres, (7) incendis, (8) inundacions o terratrèmols, (9) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions assumides per FACTORIA DE SOFTWARE, (10) l'escassetat o no disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (11) accidents, (12) conflictes bèl·lics, (13) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (14) bloquejos, (15) disturbis, o (16) per raó de qualsevol disposició governamental.

3.     El compromís de confidencialitat no s'aplicarà a la informació:

a.    que és ara o serà en un futur de domini públic sense culpa de la part que rep la informació,

b.    que abans de la divulgació estigui correctament en possessió legítima de la part que la rep,

c.    que amb posterioritat a la divulgació, sigui legalment rebuda d'una tercera part sense restriccions en la seva divulgació; o

d.    que s'obligui a facilitar per requeriment d'una autoritat competent, tret que sigui l'objecte d'un acord de confidencialitat o ordre respecte a aquest procés.

 

Desè quarta .- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present contracte es regirà per les lleis aplicables espanyoles. Les parteixes intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació del present contracte o relacionat amb ell, directa o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant submissió als Jutjats i Tribunals de Santiago de Compostela  amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

 
  • imaxin|software
  • Eleka